Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Lực lượng nghiên cứu tại PTN bao gồm cơ hữu, các cộng tác viên, cố vấn khoa học, nghiên cứu sinh, học viên ...
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Phòng Thí nghiệm (PTN) Trọng điểm Quốc gia Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống (National key Laboratory ...