Các phòng ban
 • Phòng Tổng hợp
 • Phòng Kế hoạch-Tài chính
 • Phòng Khoa học Công nghệ và Dịch vụ
 • Trung tâm Gia công Cơ khí Chính xác
 • Trung tâm Đào tạo
 • Phòng Nghiên cứu hợp tác
  • PTN Công nghệ Năng lượng
  • PTN Công nghệ CNC
  • PTN Nghiên cứu Thiết bị và Trang bị Quân sự
  • PTN Máy xây dựng
  • PTN Dao động và Điều khiển
  • PTN Trí tuệ Nhân tạo và Đổi mới Sáng tạo
 • Phòng Nghiên cứu Phát triển
  • PTN Công nghệ Nhiệt và Lưu chất
  • PTN Cơ điện tử
  • PTN Điện tử Viễn thông
  • PTN Thiết kế Thông minh
  • PTN Logistic và Tự động hóa
  • PTN Kỹ thuật Robot
  • PTN Cơ Y sinh
  • PTN An toàn Đô thị và Môi trường
  • PTN Thiết kế và Mô phỏng Tính toán Động lực học Chất lưu
Bình luận
Gửi bình luận
  Bình luận