TẦM NHÌN

 

 

 

 

 

vision  

Xây dựng PTN trở thành một trong những đơn vị nghiên cứu thuộc loại hàng đầu ở ĐHQG-HCM; hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý PTN và phát triển tiềm lực KH&CN để tạo ra những sản phẩm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao làm thế mạnh riêng của PTN; phát huy mạnh vai trò của PTN trọng điểm trong sự phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam.

Hoạt động trên cơ sở tri thức và công nghệ hiện đại nhằm triển khai các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng; nghiên cứu ứng dụng; phát triển và chuyển giao công   

nghệ; quy tụ, bồi dưỡng cán bộ khoa học và công nghệ trình độ cao trong môi trường học thuật và hợp tác nghiên cứu thuận lợi; nơi ươm  tạo và phát triển các doanh nghiệp khoa học  công nghệ, đáp ứng có hiệu quả nhu cầu của các ngành công nghiệp và cộng đồng.