LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì, và chuyển giao các thiết bị (phần cứng và phần mềm) trong lĩnh vực điều khiển số và kỹ thuật hệ thống, các hệ thống cơ điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, cơ khí tự động hóa và kỹ thuật hệ thống công nghiệp.
Sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ từ kết quả nghiên cứu.
Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, thẩm định, thi công, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên trên lĩnh vực đăng ký theo Luật định.
Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước theo lĩnh vực trên.