MỤC TIÊU

 

 

 

 

target

Tạo ra các công trình nghiên cứu có tính mới, tính sáng tạo, tiếp cận hoặc đạt trình độ quốc tế, được công bố trên các tạp chí, ấn phẩm khoa học và công nghệ có uy tín trên thế giới.

Tạo ra các sáng chế, sản phẩm khoa học và công nghệ được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ, có khả năng thương mại hóa, góp phần nâng cao năng lực, trình độ công nghệ trong nước.

Hình thành được tập thể cán bộ khoa học và công nghệ đủ mạnh,đủ năng lực giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia ở trình độ quốc tế.