Giới thiệu

Với nhiệm vụ chính là tổ chức triển khai các công trình nghiên cứu trên cơ sở bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của xã hội, Phòng thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật Hệ thống đã tạo ra những sản phẩm KH&CN ứng dụng thực tiễn cao gắn kết giữa khoa học và nhu cầu thực tế của xã hội.

Các sản phẩm tạo ra bám sát theo 3 định hướng nghiên cứu của PTN nằm trong danh mục Chương trình Quốc gia phát triển Công nghệ cao (CNC) đến 2020 của nhà nước trong lĩnh vực công nghệ tự động hóa và theo định hướng phát triển chung của ĐHQG-HCM nhằm tạo ra sản phẩm chủ lực để khẳng định vai trò và vị thế của một phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.