Biểu mẫu NCKH

 

 

Quy định về việc tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) trong ĐHQG-HCM kèm theo quyết định số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012.

 

TT Tiêu Đề
Quyết định 193/QĐ-ĐHQG-KHCN
A Biểu mẫu dành cho Nhà khoa học
1 R00 – Trang bìa
2 R01 – Thuyết minh đề tài KHCN loại A
3 R01 – Thuyết minh đề tài KHCN
4 R02 – Thuyết minh đề tài hợp tác song phương
5 R03 – Lý lịch khoa học
6 R04 – Xác nhận phối hợp thực hiện
7 R05 – Báo cáo tóm tắt
8 R06 – Điều chỉnh hạng mục kinh phí
9 R07 – Gia hạn thời gian thực hiện
10 R08 – Báo cáo tồng kết
11 R09 – Đăng ký kết quả
B Biểu mẫu dành cho nhà quản lý
1 M01 – Nhận xét, đánh giá thẩm định
2 M02 – Nhận xét, đánh giá tài chính
3 M03 – Biên bản thẩm định
4 M04 – Hợp đồng loại A,B
5 M05 – Hợp đồng loại C
6 M06 – Nhận xét đánh giá giữa kỳ
7 M07 – Biên bản giữa kỳ
8 M08 – Nhận xét, đánh giá nghiệm thu
9 M09 – Biên bản nghiệm thu
10 M10 – Giấy chứng nhận
11 MA – Biên bản kiểm tra hồ sơ đăng ký
12 MB – Biên bản kiểm tra hồ sơ đánh giá giữa kỳ
13 MC – Biên bản kiểm tra hồ sơ đánh giá nghiệm thu

 

 

Dowload tài liệu Download_Icon

 

 

 

 

BIỂU MẪU ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ:

 

TT Tiêu Đề
1 Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KHCN sử dụng ngân sách nhà nước (theo thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BCT-BKHCN ngày 04/10/2006)
2 Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (Theo thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/05/2007)
A Biểu mẫu dành cho Nhà khoa học
1 Phiếu đăng ký kết quả nghiên cứu khoa học
2 Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học
3 Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm
4 Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm để tài
5 Lý lịch khoa học của Cộng tác viên
6 Phiếu khảo sát thông tin
7 Báo cáo giám định/ nghiệm thu đề tài
B Biểu mẫu dành cho nhà quản lý
1 Dự toán kinh phí đề tài 
2 Hợp đồng nghiên cứu khoa học
3 Biên bản thanh lý hợp đồng nghiên cứu khoa học

 

 

Dowload tài liệu Download_Icon

 

 

 

 BIỂU MẪU ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC:

 

Mẫu tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước.

 

TT Tiêu Đề
Thông tư về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước (Theo thông tư 08/2012/TT-BKHCN)
A Biểu mẫu dành cho Nhà khoa học
1 Biểu B1-1 – Đơn đăng ký chủ trì đề tài, dự án SXTN cấp nhà nước 
2 Biểu B1-2a – Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệm 
3 Biểu B1-2b – Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm 
4 Biểu B1-3 – Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án SXTN 
5 Biểu B1-4 – Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính đề tài, dự án SXTN 
6 Biểu B1-5 – Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án SXTN cấp nhà nước 
B Biểu mẫu giành cho nhà quản lý
1 Biểu B2-1 – Biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án SXTN cấp nhà nước 
2 Biểu B2-2a – Phiếu nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước 
3 Biểu B2-2b – Phiếu nhận xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì dự án SXTN cấp nhà nước 
4 Biểu B2-3a – Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước 
5 Biểu B2-3b – Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì dự án SXTN cấp nhà nước 
6 Biểu B2-4  – Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài /dự án SXTN cấp nhà nước 
7 Biểu B2-5 – Bảng tổng hợp kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài /dự án SXTN cấp nhà nước 
8 Biểu B2-6 – Biên bản họp hội đồng KH&CN đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án SXTN cấp nhà nước 
Mẫu đánh giá định kỳ, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học tiềm năng
1 Quyết định đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài tiềm năng
2 Quy trinh đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài tiềm năng
A Biểu mẫu dành cho Nhà khoa học
1 Báo cáo định kỳ 
2 Báo cáo các chuyên đề 
3 Nhật ký đề tài/dự án
B Biểu mẫu giành cho nhà quản lý
1 Biên bản kiểm tra định kỳ
2 Bảng xác nhận khối lượng công việc hoàn thành
3 Phụ  lục 1-2 – Phiếu nhận xét cơ sở
4 Phụ lục 1-3 – Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở
5 Phụ lục 1-4 – Biên bản kiểm phiếu đánh giá cấp cơ sở
6 Phụ lục 1-5 – Biên bản đánh giá cấp cơ sở
7 Phụ lục 2-1 – Công văn đề nghị đánh giá cấp Nhà nước
8 Phụ lục 2-2 – Danh sách tác giả thực hiện
9 Phụ lục 2-3 – Biên nhận hồ sơ đánh giá cấp Nhà nước
10 Phụ lục 2-4 – Phiếu nhận xét cấp Nhà nước
11 Phụ lục 2-5 – Kiểm phiếu đánh giá cấp Nhà nước
12 Phụ lục 2-6 – Kiểm phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Nhà nước
13 Phụ lục 2-7 – Biên bản đánh giá cấp Nhà nước

 

 

Dowload Tài Liệu Download_Icon