Sơ đồ tổ chức

NHÂN LỰC: 

SODO Lực lượng nghiên cứu tại PTN bao gồm cơ hữu, các cộng tác viên, cố vấn khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học.

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA DCSELAB: