Trung tâm cơ khí chính xác

 

 

 

Screenshot 2014-09-26 11.27.15

 

 

Screenshot 2014-09-26 11.28.14

 

Screenshot 2014-09-26 11.29.39

 

Screenshot 2014-09-26 11.55.27

 

Screenshot 2014-09-26 11.30.02

 

Screenshot 2014-09-26 11.30.18

 

Screenshot 2014-09-26 11.30.22

 

 

Screenshot 2014-09-26 11.31.20

 

 

Screenshot 2014-09-26 11.31.49

 

 

Screenshot 2014-09-26 11.31.59

 

 

Screenshot 2014-09-26 11.32.05

 

 

Screenshot 2014-09-26 11.32.13

 

 

 

Untitled-1

 

 

 

23_2013_TT-BKHCN_210442